Bail bond

Định nghĩa Bail bond là gì?

Bail bondTrái phiếu bảo lãnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bail bond – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài sản thế chấp được đăng bởi một bị đơn trong một phiên tòa hình sự để được phóng thích khỏi nhà tù trước khi phiên tòa thời hạn. Các trái phiếu bảo lãnh thường là một tỷ lệ phần trăm của trái phiếu tổng và bị hủy bỏ nếu bị cáo không xuất hiện tại tòa án vào ngày đã lên lịch. Nếu bị đơn không có đủ tiền mặt để thanh toán trái phiếu, anh / cô ấy có thể tìm ra một người đầy tớ bảo lãnh để hỗ trợ họ với thanh toán.

Definition – What does Bail bond mean

Collateral posted by a defendant in a criminal trial in order to be released from jail before the schedule court hearing. The bail bond is typically a percentage of the total bond and forfeited if the defendant fails to appear in court on the scheduled date. If a defendant does not have enough cash to pay the bond, he/she may seek out a bail bondsman to assist them with payment.

Source: ? Business Dictionary