Base

Định nghĩa Base là gì?

BaseCăn cứ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Base – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Hóa học: kim loại oxit hoặc hợp chất khác mà phản ứng với một axit để trung hòa nó và tạo ra nước và muối. Căn cứ làm tăng nồng độ của các ion hydroxit (OH-) trong một dung dịch nước.

Definition – What does Base mean

1. Chemistry: Metal oxide or other compound that reacts with an acid to neutralize it and produces water and a salt. Bases increase the concentration of hydroxide (OH-) ions in an aqueous solution.

Source: ? Business Dictionary