Batch picking

Định nghĩa Batch picking là gì?

Batch pickingHái hàng loạt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Batch picking – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp kéo tồn kho mà kéo cổ phiếu để lấp đầy nhiều lệnh cùng một lúc. Các đơn đặt hàng được trộn với nhau để giảm số lượng các chuyến đi đến các địa điểm tương tự trong kho để lấy sản phẩm.

Definition – What does Batch picking mean

Method of pulling inventory which pulls stock to fill multiple orders simultaneously. The orders are batched together to reduce the number of trips to the same locations within the warehouse to retrieve product.

Source: ? Business Dictionary