Check card

Định nghĩa Check card là gì?

Check cardThẻ kiểm tra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Check card – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho thẻ ghi nợ ngoại tuyến.

Definition – What does Check card mean

Alternative term for offline debit card.

Source: ? Business Dictionary