Domain Authority

Định nghĩa Domain Authority là gì?

Domain AuthorityCơ quan miền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Domain Authority – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Biện pháp chính quyền miền như thế nào một trang tên miền cụ thể sẽ xếp hạng, vắng mặt bất kỳ yếu tố quan trọng khác như nội dung và đa phương tiện. Đây là định giá cốt lõi của bao nhiêu giá trị là ở chỗ URL tên miền cụ thể. quyền miền nổi lên từ các hoạt động của Google PageRank, và bây giờ được phân tích bởi các công ty khác nhau và các nhà cung cấp trong SEO và trang cấp dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về quyền miền là các trang web thành lập hơn tích luỹ giá trị tên miền. Các công ty SEO hay bên kia sử dụng các công cụ đánh giá để tìm ra các điểm chính quyền miền, mà thường được đo trên thang điểm từ 1 đến 100. Các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến trang Google xếp hạng, nhưng các công ty đo lường chính quyền miền có thể nói với khách hàng thêm về cách nào cho trang sẽ xếp hạng. Các phép đo chính quyền miền tốt nhất mang lại nhiều số liệu khác nhau để quá trình này, để tìm ra cách có giá trị một URL tên miền cụ thể là người sở hữu nó.

What is the Domain Authority? – Definition

Domain authority measures how well a particular domain page will rank, absent any other critical factors like content and rich media. It is the core valuation of how much value is in that particular domain URL. Domain authority emerged from Google PageRank practices, and now gets analyzed by various firms and vendors in SEO and page ranking services.

Understanding the Domain Authority

The idea of domain authority is that more established websites accrue domain value. The SEO company or other party uses evaluation tools to figure out the domain authority score, which is often measured on a scale from 1 to 100. Other factors also influence Google page ranking, but companies measuring domain authority can tell clients more about how any given page will rank. The best domain authority measurements bring many different metrics to the process, to figure out how valuable a particular domain URL is to its holder.

Thuật ngữ liên quan

  • Domain Name
  • SEO Services
  • PageRank
  • Firefox Sync
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic
  • Tabbed Browsing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm