Mesh Networking

Định nghĩa Mesh Networking là gì?

Mesh NetworkingLưới Networking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mesh Networking – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lưới mạng là một loại topo mạng, trong đó một thiết bị (node) truyền dữ liệu riêng của mình cũng như đóng vai trò như một tiếp sức cho các nút khác. Router được sử dụng để cung cấp đường dẫn dữ liệu tốt nhất và hiệu quả nhất để giao tiếp hiệu quả. Trong trường hợp có một lỗi phần cứng, nhiều tuyến đường có sẵn để tiếp tục quá trình giao tiếp mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có hai loại cấu trúc liên kết mạng lưới:

What is the Mesh Networking? – Definition

Mesh networking is a type of network topology in which a device (node) transmits its own data as well as serves as a relay for other nodes. Routers are used to provide the best and most efficient data path for effective communication. In the event of a hardware failure, many routes are available to continue the network communication process.

Understanding the Mesh Networking

There are two types of mesh networking topologies:

Thuật ngữ liên quan

  • Topology
  • Optical Mesh Network (OMN)
  • Network Topology
  • Star Topology
  • Ring Topology
  • Node
  • Router
  • Wireless Mesh Network (WMN)
  • Network-to-Network Interface (NNI)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm