JK Flip-Flop

Định nghĩa JK Flip-Flop là gì?

JK Flip-FlopJK Flip-Flop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JK Flip-Flop – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

JK flip-flop là một thuật ngữ cho một số tính chất vật lý đặc biệt liên quan đến việc xây dựng mạch mà đi vào tất cả các loại thiết bị điện tử. Những loại từ ngữ kỹ thuật áp dụng cho máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn bo mạch chủ, mạch thiết bị di động, hoặc bất kỳ loại khác của thiết kế điện tử.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các thuật ngữ chung “flip-flop” đề cập đến một số loại cửa hoặc cấu trúc trong một thiết kế logic mạch chứa các giá trị nhị phân. Các kỹ sư có thể sử dụng thuật ngữ flip-flop để nói về các khả năng nhị phân hoặc kết quả đầu ra của các hệ thống logic.

What is the JK Flip-Flop? – Definition

JK flip-flop is a term for some of the particular physics involved in the circuit building which goes into all sorts of electronics. These types of engineering terms apply to laptop or desktop computer motherboards, mobile device circuitry, or any other type of electronics design.

Understanding the JK Flip-Flop

The general term “flip-flop” refers to certain types of gates or structures in a circuit logic design that holds binary values. Engineers may use the term flip-flop to talk about the binary possibilities or outputs of these logical systems.

Thuật ngữ liên quan

  • D-Type Flip-Flop
  • Binary File
  • Printed Circuit Board (PCB)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage
  • Internet Radio Appliance

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm