Billion

Định nghĩa Billion là gì?

BillionTỷ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Billion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số số xác định bởi sự hiện diện của chín số không đằng sau một số. Một tỷ cũng có thể được thể hiện bằng chữ “B” sau một số lần. “Năm 2007, tài sản ròng ước tính của Warren Buffett đạt 52 tỷ ($ 52B).”

Definition – What does Billion mean

Numerical number identified by the presence of nine zeros behind a number. A billion may also be represented by the letter “B” after a number. “In 2007, Warren Buffett’s estimated net worth totaled 52 billion ($52B).”

Source: ? Business Dictionary