Blue Wire

Định nghĩa Blue Wire là gì?

Blue WireXanh Dây. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Blue Wire – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Màu xanh dây thường dùng để chỉ một loại dây hoặc cáp đó sẽ được thêm vào một sản phẩm phần cứng tại một nhà máy để vấn đề quyết tâm thiết kế.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hàm ý với dây màu xanh là ai đó đã làm cho những sai lầm trong một thiết kế, hoặc đã có một đâu đó lỗi thiết kế trên đường đi. Thêm một sợi dây màu xanh chiến lược là một cách nhanh chóng để thực hiện giải quyết vấn đề ngay lập tức trong sản xuất trước khi vận chuyển sản phẩm ra cho người mua.

What is the Blue Wire? – Definition

Blue wire generally refers to a type of wire or cable that is added to a hardware product at a factory in order to resolve design problems.

Understanding the Blue Wire

The implication with blue wire is that someone has made mistakes in a design, or there has been a design error somewhere along the way. Adding a blue wire strategically is a quick way to perform immediate problem solving in production before shipping products out to buyers.

Thuật ngữ liên quan

  • Purple Wire
  • Patch Cord
  • Printed Circuit Board (PCB)
  • Production Environment
  • Computer-Aided Manufacturing (CAM)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm