Home Row

Định nghĩa Home Row là gì?

Home RowHàng gia đình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Home Row – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hàng nhà dùng để chỉ dãy các phím trên bàn phím nơi các ngón tay nghỉ ngơi khi người ta không là đánh máy. Hàng là điểm tham chiếu mà từ đó tất cả các phím khác có thể đạt được và thường là hàng trung trên bàn phím. Các phím hàng nhà khác nhau tùy thuộc vào loại bàn phím và bố trí.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hàng nhà là phần của bàn phím nơi các ngón tay nghỉ ngơi khi không gõ, trong đó, có bốn phím hàng nhà cho mỗi tay. Có chìa khóa cụ thể mà xác định hàng nhà, bốn phím ở bên trái để tay trái, và bốn phím cho tay phải. Khi gõ, các ngón tay được đặt trên phím hàng nhà tương ứng của họ trong khi các ngón tay nghỉ ngơi trên thanh không gian.

What is the Home Row? – Definition

The home row refers to the row of keys on the keyboard where the fingers rest when one is not typing. The row is the reference point from which all the other keys can be reached and is usually the middle row on the keyboard. The home row keys vary depending on the keyboard type and layout.

Understanding the Home Row

The home row is the section of the keyboard where the fingers rest when not typing, of which, there are four home row keys for each hand. There are specific keys that define the home row, four keys on the left for the left hand, and four keys for the right hand. When typing, the fingers are placed on their respective home row keys while the thumbs rest on the space bar.

Thuật ngữ liên quan

  • Keyboard
  • Touch Typing
  • Key
  • Virtual Keyboard
  • Dvorak Keyboard
  • QWERTY Keyboard
  • Home Key
  • Peripheral
  • Input Device
  • Pixel Pipelines

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm