Bootstrapping

Định nghĩa Bootstrapping là gì?

BootstrappingBootstrapping. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bootstrapping – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Xây dựng một doanh nghiệp ra khỏi rất ít hoặc hầu như không có gì. strappers Boot dựa thường trên thu nhập cá nhân và tiết kiệm, công bằng mồ hôi, chi phí vận hành thấp nhất có thể, hàng tồn kho quay vòng nhanh, và một cách tiếp cận tiền chỉ để bán. Nhiều người trong số các tập đoàn lớn nhất hiện nay (chẳng hạn như máy tính Apple, Clorox Công ty Coca Cola, Dell Computer, Hewlett-Packard, Microsoft) bắt đầu như liên boot-strapped. Hầu hết các phần khởi động của thế giới vẫn theo con đường này; hoặc vì không có thay thế, hoặc vì sự kiểm soát chưa từng có và độc lập nó cung cấp.

Definition – What does Bootstrapping mean

1. Building a business out of very little or virtually nothing. Boot strappers rely usually on personal income and savings, sweat equity, lowest possible operating costs, fast inventory turnaround, and a cash-only approach to selling. Many of today’s largest corporations (such as Apple computer, Clorox Co., Coca Cola, Dell Computer, Hewlett-Packard, Microsoft) began as boot-strapped ventures. Most of world’s startups still follow this road; either because there is no alternative, or because of the unmatched control and independence it offers.

Source: ? Business Dictionary