Botnet

Định nghĩa Botnet là gì?

BotnetBotnet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Botnet – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một botnet là một nhóm các máy tính kết nối trong một thời trang phối hợp cho mục đích xấu. Mỗi máy tính trong một botnet được gọi là bot. Những chương trình tạo thành một mạng lưới các máy tính bị, được điều khiển bởi một bên thứ ba và sử dụng để truyền phần mềm độc hại hoặc spam, hoặc các cuộc tấn công khởi động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ban đầu, các botnet được tạo ra như một công cụ với mục đích hợp lệ trong rơle Internet chat (IRC) kênh. Cuối cùng, tin tặc khai thác các lỗ hổng trong các mạng IRC và phát triển chương trình để thực hiện các hoạt động độc hại như ăn cắp mật khẩu, đăng nhập tổ hợp phím vv

What is the Botnet? – Definition

A botnet is a group of computers connected in a coordinated fashion for malicious purposes. Each computer in a botnet is called a bot. These bots form a network of compromised computers, which is controlled by a third party and used to transmit malware or spam, or to launch attacks.

Understanding the Botnet

Originally, botnets were created as a tool with valid purposes in Internet relay chat (IRC) channels. Eventually, hackers exploited the vulnerabilities in IRC networks and developed bots to perform malicious activities such as password theft, keystroke logging, etc.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Relay Chat (IRC)
  • Internet Relay Chat Bot (IRC Bot)
  • Denial-of-Service Attack (DoS)
  • Firewall
  • Anti-Virus Software
  • Spyware
  • Malicious Software (Malware)
  • Fast Flux DNS
  • Botnet Herder
  • Bothunter

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm