Brassplate company

Định nghĩa Brassplate company là gì?

Brassplate companyCông ty brassplate. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brassplate company – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty mà không cần bất kỳ ‘thực tế’ tồn tại khác hơn là một tên nơi đồng (trên bảng điều khiển với biển hiệu khác) tại địa chỉ đăng ký (hợp pháp) của nó. Kế toán và các công ty hợp pháp (đặc biệt là ở thiên đường thuế) thuê địa chỉ đường phố của họ như là các văn phòng đăng ký của công ty brassplate.

Definition – What does Brassplate company mean

Firm without any ‘real’ existence other than a brass nameplate (on a panel with other nameplates) at its registered (legal) address. Accounting and legal firms (especially in tax havens) rent their street addresses as the registered offices of brassplate firms.

Source: ? Business Dictionary