Breakout Box (BoB)

Định nghĩa Breakout Box (BoB) là gì?

Breakout Box (BoB)Breakout Box (BoB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Breakout Box (BoB) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hộp breakout (BoB) là một thiết bị chia tách một dòng multicable điện thành nhiều đầu nối ghép. Nó được thiết kế để đơn giản hóa hệ thống dây điện của thiết bị điện tử và vấn đề xử lý sự cố đơn giản hóa. Nói chung, một BoB được kết nối với cổng nối tiếp của một cáp multiline sử dụng kết nối mà một trong hai có gói nội tuyến kép (DIP) chuyển mạch hoặc kết nối chân. Khi có một số thành phần mà cần phải được kết nối, kết nối hợp chất được sử dụng. Bobs com trong một loạt các kích cỡ; nhỏ nhất có thể phù hợp trong ổ cứng của máy tính và thường được sử dụng để cải thiện hoặc tùy chỉnh một card âm thanh. Lớn nhất có thể lớn như một hệ thống giá đỡ cho một docking station.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các nhiều công dụng cho các hộp breakout bao gồm:

What is the Breakout Box (BoB)? – Definition

A breakout box (BoB) is a device that splits an electric multicable line into several compound connectors. It is designed to streamline the wiring system of electronic devices and to simplify troubleshooting problems. Generally, a BoB is connected to the serial port of a multiline cable using connectors that either have dual inline packet (DIP) switches or connecting pins. When there are several components that need to be connected, a compound connector is used. BoBs com in a range of sizes; the smallest can fit in a computer’s hard drive and is frequently used to improve or customize a sound card. The largest can be as big as a rack system for a docking station.

Understanding the Breakout Box (BoB)

The many uses for breakout boxes include:

Thuật ngữ liên quan

  • Patch Panel
  • Consumer Electronics (CE)
  • Personal Computer (PC)
  • Hardware (H/W)
  • DVD-Audio (DVD-A)
  • Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
  • Cathode
  • Field-Programmable Gate Array (FPGA)
  • Pizza Box
  • Chiplet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm