Warm Standby

Định nghĩa Warm Standby là gì?

Warm StandbyẤm Standby. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Warm Standby – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chờ ấm là một phương pháp dự phòng đó liên quan đến việc có một hệ thống đang chạy trong nền của hệ thống chính giống hệt nhau. Dữ liệu thường xuyên được nhân đôi cho các máy chủ thứ cấp. Do đó vào những thời điểm, hệ thống tiểu học và trung làm chứa dữ liệu khác nhau hoặc các phiên bản dữ liệu khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một máy chủ ấm áp, được bật theo định kỳ để nhận thông tin cập nhật từ máy Standby ấm. Ngược lại, một hệ thống dự phòng nóng đang chạy đồng thời với một hệ thống chính giống hệt nhau. Về sự thất bại của hệ thống tiểu học, hệ thống dự phòng nóng ngay lập tức tiếp quản để thay thế chính. Cả hai hệ thống được đảm bảo để có dữ liệu giống hệt như nó được phản ánh trong thời gian thực.
Cũng trong Ngược lại, một hệ thống dự phòng lạnh là một phương pháp dự phòng trong đó bao gồm có một hệ thống như một bản sao lưu cho một hệ thống chính giống hệt nhau. Hệ thống dự phòng lạnh chỉ được gọi đến khi các hệ thống chính bị lỗi.

What is the Warm Standby? – Definition

Warm standby is a redundancy method that involves having one system running in the background of the identical primary system. The data is regularly mirrored to the secondary server. Therefore at times, the primary and secondary systems do contain different data or different data versions.

Understanding the Warm Standby

A warm server, is turned on periodically to receive updates from the Warm Standby machine. In contrast, a hot standby system is running simultaneously with another identical primary system. On failure of the primary system, the hot standby system immediately takes over to replace the primary. Both systems are assured to have identical data as it is mirrored in real time.
Also in contrast, a cold standby system is a redundancy method which involves having one system as a backup for another identical primary system. The cold standby system is only called on when the primary system fails.

Thuật ngữ liên quan

  • Warm Server
  • Standby
  • Cold Standby
  • Hot Standby
  • Collaboration Diagram
  • Capacity Planning
  • Enterprise Message Exchange (EMX)
  • Data Center Migration
  • Retrosourcing
  • Single Pane of Glass

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm