Buzzword Quotient (BWQ)

Định nghĩa Buzzword Quotient (BWQ) là gì?

Buzzword Quotient (BWQ)Buzzword Quotient (BWQ). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Buzzword Quotient (BWQ) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Buzzword Quotient (BWQ)? – Definition

Understanding the Buzzword Quotient (BWQ)

Thuật ngữ liên quan

  • Buzzword-Compliant
  • Scarecrow Technology
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications
  • Financial Software
  • Legacy Application

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm