Cash before delivery (CBD)

Định nghĩa Cash before delivery (CBD) là gì?

Cash before delivery (CBD)Tiền trước khi giao hàng (CBD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cash before delivery (CBD) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương thức thanh toán trong đó một đơn hàng được xử lý khi nhận được, nhưng được vận chuyển chỉ khi nhận được thanh toán đầy đủ.

Definition – What does Cash before delivery (CBD) mean

Payment method in which an order is processed when received, but is shipped only upon receipt of full payment.

Source: ? Business Dictionary