Chernobyl Virus

Định nghĩa Chernobyl Virus là gì?

Chernobyl VirusChernobyl Virus. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chernobyl Virus – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Virus Chernobyl là một loại virus máy tính tạo ra để lây nhiễm sang các hệ điều hành Microsoft Windows-based. Virus Chernobyl ghi đè thông tin quan trọng trên ổ đĩa hệ thống bị nhiễm và làm hư hệ thống đầu vào / đầu ra cơ bản (BIOS), làm cho nó một trong những hư hỏng hầu hết các virus máy tính cho máy mô hình trước đó chạy Windows 95, 98 và ME. Virus này có tên của nó bởi vì nó đã tình cờ kích hoạt vào ngày kỷ niệm thứ 13 của thảm họa hạt nhân Chernobyl. Virus Chernobyl còn được gọi là CIH, sau khi tác giả của nó Chen Ing Hậu, hoặc spacefiller, vì cách nó lấp đầy khoảng trống giữa các file một ổ nhiễm với bản sao của chính nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Virus Chernobyl được cho là một trong những virus máy tính phá hoại. Đây là loại vi rút được gọi là một con sâu, và vẫn tiếp tục sao chép chính nó, làm đầy lên không gian có sẵn giữa các tập tin. Tính năng không gian-điền của virus làm cho nó ít bị phát hiện bởi phần mềm chống virus vì nó không làm tăng kích thước của tập tin, đó là một trong những đầu mối biết, câu chuyện mà phần mềm chống virus vẻ cho. Virus Chernobyl cũng phá hủy các file chương trình và các file thực thi nó lây nhiễm. Bằng cách thêm vào kịch bản, virus có khả năng chế ngự vi xử lý của máy tính và làm chậm tốc độ xử lý của nó. Virus Chernobyl cũng nhiễm vào flash BIOS, giúp ngăn chặn các máy tính từ khi bắt đầu lên một cách chính xác.

What is the Chernobyl Virus? – Definition

Chernobyl virus is a computer virus created to infect Microsoft Windows-based operating systems. The Chernobyl virus overwrites critical information on infected system drives and corrupts the basic input/output system (BIOS), making it one of the most damaging computer viruses for earlier-model machines running Windows 95, 98 and ME. The virus got its name because it was coincidentally activated on the day of the 13th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. The Chernobyl virus is also known as CIH, after its creator Chen Ing Hau, or spacefiller, because of the way it fills up the spaces between an infected drive’s files with copies of itself.

Understanding the Chernobyl Virus

The Chernobyl virus is said to be one of the most destructive computer viruses. This type of virus is called a worm, and keeps on replicating itself, filling up the available space between files. The virus’s space-filling feature makes it less detectable by anti-virus software because it does not increase the size of the file, which is one of the tell-tale clues that anti-virus software looks for. The Chernobyl virus also destroys the program files and executable files it infects. By adding scripts, the virus is able to overpower the computer’s processor and slow down its processing speed. The Chernobyl virus also infects the Flash BIOS, which prevents the computer from starting up correctly.

Thuật ngữ liên quan

  • Virus
  • Worm
  • Anti-Virus Software
  • Basic Input/Output System (BIOS)
  • Replication
  • Program Files
  • File-Infecting Virus
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm