Cognition

Định nghĩa Cognition là gì?

CognitionNhận thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cognition – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình thần kinh có liên quan trong việc xem xét, biết, học hỏi, nhận thức, nhận biết, ghi nhớ, tư duy, và sự hiểu biết dẫn đến nhận thức về thế giới xung quanh chúng ta.

Definition – What does Cognition mean

Mental processes involved in judging, knowing, learning, perceiving, recognizing, remembering, thinking, and understanding that lead to the awareness of the world around us.

Source: ? Business Dictionary