Collective bargaining

Định nghĩa Collective bargaining là gì?

Collective bargainingThương lượng tập thể. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Collective bargaining – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình Good-đức tin giữa quản lý của một tổ chức và công đoàn đại diện cho người lao động, đối với đàm phán tiền lương, giờ làm việc, điều kiện làm việc, và các vấn đề khác cùng quan tâm. Để công tác quản lý, quá trình này quà (thường là) một bộ người đàm phán với; cho người lao động, nó mang lại cho tăng cường rất nhiều thương lượng-điện. thương lượng tập thể là nguyên tắc cơ bản mà trên đó các hệ thống công đoàn đặt trụ sở.

Definition – What does Collective bargaining mean

Good-faith process between an organization’s management and a trade union representing its employees, for negotiating wages, working hours, working conditions, and other matters of mutual interest. To the management, this process presents (usually) one set of people to negotiate with; to the employees, it gives greatly enhanced bargaining-power. Collective bargaining is the fundamental principle on which the trade union system is based.

Source: ? Business Dictionary