Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM)

Định nghĩa Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) là gì?

Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM)Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing (CAD / CAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Computer-aided design / computer-aided sản xuất (CAD / CAM) đề cập đến hệ thống phần cứng và phần mềm có thể được sử dụng trong sản xuất hoặc các quá trình thiết kế. Chuyên gia sử dụng các công cụ CAD / CAM trong nhiều giai đoạn phát triển sản phẩm; đầu tiên trong việc xây dựng thiết kế trong bản thiết kế, và sau đó trong thực tế tạo hoặc lắp ráp các sản phẩm vật chất và các bộ phận sử dụng thiết bị máy tính điều khiển.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CAD / CAM hiện nay là một phần quan trọng trong nhiều quá trình sản xuất vật chất. Nó được sử dụng rộng rãi trong gia công kim loại và sản xuất công nghiệp, trong chế biến gỗ và cơ sở vật chất khác, nơi mà các loại sản phẩm khác nhau về thể chất được thực hiện. Đây là loại công nghệ cũng rất hữu ích trong ngành công nghiệp như xây dựng kỹ thuật, kiến ​​trúc và các khu vực khác, nơi phần mềm CAD / CAM có thể cung cấp không chỉ là một kế hoạch khái niệm, nhưng một khuôn mẫu để xây dựng kế hoạch vật chất. Bên cạnh đó, các công cụ CAD / CAM hiện đại bây giờ cũng đang được sử dụng trong lĩnh vực y tế, cũng như trong các loại khác của các quá trình thiết kế và thực hiện chuyên nghiệp. Một yếu tố quan trọng của phần mềm CAD / CAM là giao diện. Một giao diện CAD / CAM nổi lên kế hoạch giúp các kỹ sư để hiểu được process chứa đựng chúng đang tạo ra, hoặc để làm việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong khi nhiều truyền thống giao diện CAD / CAM được tạo thành từ hai chiều mô hình trực quan với rất nhiều thẻ văn bản kỹ thuật kèm theo, hiện đại giao diện phần mềm CAD / CAM hiện nay thường bao gồm ba chiều mô hình trực quan mà giúp hiển thị nhiều yếu tố hơn về xây dựng hợp đồng trong nhiều màn hình màn hình. Bằng cách kết hợp các bản vẽ phác thảo kỹ thuật với các loại hình ảnh ba chiều, giao diện CAD / CAM trở thành nhiều hơn nữa khả năng và các công cụ mạnh mẽ cho tất cả các loại kỹ thuật.

What is the Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM)? – Definition

Computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) refers to hardware and software systems that can be used in manufacturing or design processes. Professionals use CAD/CAM tools in multiple stages of product development; first in building designs in blueprints, and then in actually creating or assembling physical products and parts using computer-controlled equipment.

Understanding the Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM)

CAD/CAM is now a major part of many physical manufacturing processes. It is widely used in metal working and industrial manufacturing, in woodworking and in other facilities where different kinds of physical products are made. This type of technology is also useful in planning industries like building engineering, architecture and other areas where CAD/CAM software can provide not only a conceptual plan, but a template for physical construction. In addition, modern CAD/CAM tools are now also being used in the medical field, as well as in other types of professional design and implementation processes. One essential element of CAD/CAM software is the interface. A well-planned CAD/CAM interface helps engineers to understand the processes they are creating, or to work more quickly and efficiently. While many traditional CAD/CAM interfaces are composed of two-dimensional visual models with a lot of technical text tags attached, today’s modern CAD/CAM software interfaces often include three-dimensional visual models that help show many more elements of contract construction in multiple display screens. By combining technical drafting drawings with these kinds of three-dimensional visuals, CAD/CAM interfaces become much more capable and powerful tools for all sorts of engineering.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Computer-Aided Manufacturing (CAM)
  • Data Modeling
  • 3D Printer
  • Manufacturing on Demand (MOD)
  • Finite Element Analysis (FEA)
  • Electronic Design Automation (EDA)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm