CONFORM File

? Cách mở file .CONFORM? Những phần mềm mở file .CONFORM và sửa file lỗi. Convert N/A CONFORM file sang định dạng khác.

.CONFORM File Extension

   

File name CONFORM File
File Type Conformalizer Change List File
Nhà phát triển Maggot Software
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CONFORM là file gì?

CONFORM là Audio Files – Conformalizer Change List File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Maggot Software.

Tập tin xuất khẩu bởi Conformalizer, một âm thanh chương trình sau sản xuất sử dụng cho phù hợp với âm thanh tạo ra một đoạn video; lưu dữ liệu cho phù hợp với đầu vào Tools Pro phiên, danh sách FX, hoặc cơ sở dữ liệu ADR để cắt hình ảnh; kết hợp một danh sách thay đổi Chỉnh sửa Quyết định (.EDL) và siêu dữ liệu liên quan.

What is a CONFORM file?

File exported by Conformalizer, an audio post production program used for conforming produced audio to a video; saves data for conforming input Pro Tools sessions, FX lists, or ADR databases to a picture cut; incorporates a change Edit Decision List (.EDL) and associated metadata.

Cách mở .CONFORM file

Để mở file .CONFORM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONFORM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONFORM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONFORM do người dùng đóng góp.

  • The Cargo Cult Conformalizer

Chuyển đổi file .CONFORM

File .CONFORM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.