Consultation

Định nghĩa Consultation là gì?

ConsultationTư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Consultation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tìm kiếm và đưa ra lời khuyên, thông tin và / hoặc ý kiến, thường liên quan đến việc xem xét.

Definition – What does Consultation mean

Seeking and giving of advice, information, and/or opinion, usually involving a consideration.

Source: ? Business Dictionary