Consultative selling

Định nghĩa Consultative selling là gì?

Consultative sellingBán tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Consultative selling – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bán hàng cá nhân, trong đó một nhân viên bán hàng đóng vai trò của một nhà tư vấn. Anh ta hoặc cô đầu tiên giúp người mua trong việc xác định nhu cầu của mình, và sau đó cho thấy các sản phẩm đáp ứng những nhu cầu đó.

Definition – What does Consultative selling mean

Personal selling in which a salesperson plays the role of a consultant. He or she first assists the buyer in identifying his or her needs, and then suggesting products that satisfy those needs.

Source: ? Business Dictionary