Economical

Định nghĩa Economical là gì?

EconomicalTiết kiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Economical – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Frugal với tài nguyên như tiền bạc, thời gian, hoặc năng lượng.

Definition – What does Economical mean

1. Frugal with resources such as money, time, or energy.

Source: ? Business Dictionary