Undelete

Định nghĩa Undelete là gì?

UndeleteUndelete. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Undelete – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Undelete đề cập đến quá trình sử dụng để khôi phục các file máy tính, văn bản hoặc dữ liệu đã được loại bỏ hoặc xóa. Khi bạn xóa một tập tin, nó vẫn có thể nằm trên một nơi nào đó ổ cứng; nếu như vậy, bạn có thể lấy lại nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thư mục tập tin dữ liệu tạm thời hoặc thư mục có thể được gọi bằng tên khác nhau, tùy thuộc vào hệ điều hành hoặc phần mềm ứng dụng. Khi các tập tin bị xóa khỏi một vị trí lưu trữ tạm thời, khi phục hồi dữ liệu trở nên khó khăn hơn, hoặc thậm chí là không thể. Trong một File Allocation Table hệ thống tập tin (FAT) 16, một chức năng phục hồi được hỗ trợ. Bất cứ khi nào một tập tin bị xóa, các tập tin hệ thống giữ cho mục nhập thư mục với tất cả các thông tin có liên quan, bao gồm vị trí địa lý, dấu thời gian, tên, và thời gian. Chỉ có bảng phân bổ file được cập nhật để đánh dấu những thành phần như sẵn sàng cho việc tái sử dụng các tập tin khác. entry thư mục này được sử dụng bởi FAT16 phần mềm hệ thống để lấy lại một tập tin. Nói chung, bạn có một cơ hội tốt hơn khi phục hồi một tập tin trong một hệ thống FAT16 tập tin hơn trong một hệ thống tập tin FAT32. Hầu hết các hệ thống tập tin UNIX hiện đại, với ngoại lệ của AdvFS, không hỗ trợ undeletion.An OS hoặc tính năng phục hồi ứng dụng có thể gây ra rủi ro bảo mật. Ví dụ, một người dùng với quyền truy cập mạng có thể lấy thông tin nhạy cảm vô tình được lưu trữ của người dùng trước đó. Ngay cả khi nhân viên phục hồi dữ liệu và các chương trình được thiết lập, nó có thể không thể phục hồi dữ liệu bị xóa trừ khi các tiêu chuẩn sau được đáp ứng:

What is the Undelete? – Definition

Undelete refers to the process used to recover computer files, text, or data that have been discarded or deleted. When you delete a file, it may still reside on the hard drive somewhere; if so, you may be able to undelete it.

Understanding the Undelete

Temporary data file folders or directories may be referred to by different names, depending on the operating system or software application. When files are deleted from a temporary storage location, undeleting the data becomes more difficult, or even impossible. In a File Allocation Table (FAT)16 file system, an undelete function is supported. Whenever a file is deleted, the file system keeps the directory entry with all the related information, including physical location, timestamp, name, and length. Only the file allocation table is updated to mark those sectors as available for reuse by other files. This directory entry is used by FAT16 system software to undelete a file. In general, you have a better chance of undeleting a file in a FAT16 file system than in a FAT32 file system. Most modern UNIX file systems, with the exception of AdvFS, do not support undeletion.An OS or application undelete feature can pose security risks. For example, a user with network access may be able to retrieve a previous user’s inadvertently-stored sensitive information. Even if data recovery personnel and programs are established, it may not be possible to recover deleted data unless the following criteria are met:

Thuật ngữ liên quan

  • Temporary File
  • Temporary Internet Files
  • Unix
  • Data Recovery
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm