Aided recall

Định nghĩa Aided recall là gì?

Aided recallThu hồi được hỗ trợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aided recall – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiếp thị kỹ thuật nghiên cứu để kiểm tra ‘sự kỷ niệm’ của một quảng cáo hoặc thương mại. Các đối tượng thử nghiệm được hiển thị quảng cáo (hoặc nghe thương mại được ghi nhận) và sau đó được hỏi nếu họ thấy (hoặc nghe) nó trước đây.

Definition – What does Aided recall mean

Marketing research technique for testing the ‘memorability’ of an advertisement or commercial. The test subjects are shown the advertisement (or hear the recorded commercial) and are then asked if they saw (or heard) it before.

Source: ? Business Dictionary