Counter-Googling

Định nghĩa Counter-Googling là gì?

Counter-GooglingCounter-Googling. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Counter-Googling – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Counter-Googling? – Definition

Understanding the Counter-Googling

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • Customer Analytics
  • Customer Relationship Marketing (CRM)
  • Customer Relationship Analysis (CRA)
  • Data Shadow
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm