Customer retention

Định nghĩa Customer retention là gì?

Customer retentionDuy trì khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Customer retention – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đánh giá về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một doanh nghiệp rằng các biện pháp như thế nào trung thành khách hàng của mình đang có. thống kê duy trì khách hàng thường được thể hiện dưới dạng một tỷ lệ phần trăm của khách hàng lâu dài, và họ quan trọng đối với một doanh nghiệp kể từ khi khách hàng giữ lại hài lòng là có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, chi phí ít hơn và làm tài liệu tham khảo có giá trị cho khách hàng tiềm năng mới.

Definition – What does Customer retention mean

An assessment of the product or service quality provided by a business that measures how loyal its customers are. Customer retention statistics are typically expressed as a percentage of long term clients, and they are important to a business since satisfied retained customers tend to spend more, cost less and make valuable references to new potential customers.

Source: ? Business Dictionary