Interlocking directorate

Định nghĩa Interlocking directorate là gì?

Interlocking directorateLồng vào nhau giám đốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interlocking directorate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thành viên trên Hội đồng quản trị của hai hoặc nhiều công ty bởi cùng một cá nhân. Nó là bình thường pháp luật, trừ trường hợp các công ty là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng thường được coi là không mong muốn vì nó cho phép các công ty để trao đổi ngoài công lập (đặc quyền) thông tin và, do đó, có thể cản trở cạnh tranh lành mạnh.

Definition – What does Interlocking directorate mean

Membership on the boards of directors of two or more firms by the same individual. It is normally legal except where the firms are mutual competitors, but is usually considered undesirable because it allows firms to exchange non-public (privileged) information and, therefore, may hinder fair competition.

Source: ? Business Dictionary