Degree Centigrade (ºC)

Định nghĩa Degree Centigrade (ºC) là gì?

Degree Centigrade (ºC)Độ C (ºC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Degree Centigrade (ºC) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên cũ của độ Celsius, thấy thang đo Celsius.

Definition – What does Degree Centigrade (ºC) mean

Older name of degree Celsius, see Celsius scale.

Source: ? Business Dictionary