Degree Fahrenheit (ºF)

Định nghĩa Degree Fahrenheit (ºF) là gì?

Degree Fahrenheit (ºF)Độ Fahrenheit (ºF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Degree Fahrenheit (ºF) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem thang đo Fahrenheit.

Definition – What does Degree Fahrenheit (ºF) mean

See Fahrenheit scale.

Source: ? Business Dictionary