Digital Forensics

Định nghĩa Digital Forensics là gì?

Digital ForensicsPháp y kỹ thuật số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Forensics – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Pháp y kỹ thuật số là quá trình khám phá và diễn giải dữ liệu điện tử. Mục đích của quá trình này là để bảo vệ bất kỳ bằng chứng bằng hình thức độc đáo nhất của mình trong khi thực hiện một cuộc điều tra cấu trúc bằng cách thu thập, xác định và xác nhận các thông tin kỹ thuật số với mục đích là xây dựng lại các sự kiện trong quá khứ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bản chất của chứng cứ khoa học pháp y kỹ thuật số đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe để đứng lên để kiểm tra chéo tại tòa án. Kết quả là, đã có những nỗ lực của các tổ chức như Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ, trong đó công bố các “Hướng dẫn tích hợp kỹ thuật pháp y vào Responses Incident”.

What is the Digital Forensics? – Definition

Digital forensics is the process of uncovering and interpreting electronic data. The goal of the process is to preserve any evidence in its most original form while performing a structured investigation by collecting, identifying and validating the digital information for the purpose of reconstructing past events.

Understanding the Digital Forensics

The evidentiary nature of digital forensic science requires rigorous standards to stand up to cross examination in court. As a result, there have been efforts by organizations like the National Institute of Standards and Technology, which published the “Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Responses”.

Thuật ngữ liên quan

  • Hacking Tool
  • Crimeware
  • Internet Crime
  • Mobile Phone Forensics
  • Network Forensics
  • Document and Media Exploitation (DOMEX)
  • Forensic Animation
  • Regional Computer Forensics Laboratory (RCFL)
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm