Direct outward dialing (DOD)

Định nghĩa Direct outward dialing (DOD) là gì?

Direct outward dialing (DOD)Chỉ đạo quay ra ngoài (DOD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct outward dialing (DOD) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tính năng của tất cả các hệ thống hiện đại tin trao đổi chi nhánh (PBX), theo đó một người gọi tại bất kỳ phần mở rộng điện thoại có thể được phép thực hiện cuộc gọi ra bên ngoài mà không cần sự giúp đỡ của một tiếp viên hay điều hành. Xem thêm chỉ đạo hướng nội quay số.

Definition – What does Direct outward dialing (DOD) mean

Feature of all modern private branch exchange (PBX) systems under which a caller at any phone extension can be allowed to make outbound calls without the help of an attendant or operator. See also direct inward dialing.

Source: ? Business Dictionary