DNS Hijacking

Định nghĩa DNS Hijacking là gì?

DNS HijackingDNS Hijacking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DNS Hijacking – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

DNS hijacking là một nguy hiểm khai thác, trong đó một hacker hoặc các chuyển hướng bên kia người dùng thông qua việc sử dụng một máy chủ giả mạo DNS hoặc chiến lược khác mà thay đổi địa chỉ IP mà người dùng Internet được chuyển hướng. DNS hijacking có thể rời khỏi người dùng không biết gì về nơi họ đang đi về sử dụng máy chủ cụ thể trong suốt một session Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DNS Hijacking? – Definition

DNS hijacking is a malicious exploit in which a hacker or other party redirects users through the use of a rogue DNS server or other strategy that changes the IP address to which an Internet user is redirected. DNS hijacking can leave users unaware of where they are going in terms of using specific servers during an Internet session.

Understanding the DNS Hijacking

Thuật ngữ liên quan

  • Server
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Domain
  • Domain Name Registrar
  • Dynamic Internet Protocol Address (Dynamic IP Address)
  • Session Hijacking
  • Homepage Hijacking
  • Reverse Domain Hijacking
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm