Patent cooperation treaty (PCT)

Định nghĩa Patent cooperation treaty (PCT) là gì?

Patent cooperation treaty (PCT)Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Patent cooperation treaty (PCT) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dành cho tất cả các bên ký kết Công ước Paris, đây 1978 địa chỉ hiệp ước yêu cầu thủ tục để đạt được một bằng sáng chế và mục đích để nộp hồ sơ đơn giản hóa, tìm kiếm, và công bố đơn sáng chế quốc tế. Trong khi đó, Công ước Paris đề cập đến quyền sở hữu trí tuệ.

Definition – What does Patent cooperation treaty (PCT) mean

Open to all signatories to Paris Convention, this 1978 treaty addresses procedural requirements for obtaining a patent and aims to simplify filing, searching, and publication of international patent applications. In comparison, Paris Convention addresses intellectual property rights.

Source: ? Business Dictionary