Front end application

Định nghĩa Front end application là gì?

Front end applicationỨng dụng kết thúc trước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front end application – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao diện người dùng hoặc một phần của một phần mềm hoặc một trang web mà người dùng nhìn thấy trên màn hình, và hành động trên để nhập lệnh hay truy cập các phần khác của phần mềm hoặc trang web. Xem thêm lại kết thúc ứng dụng.

Definition – What does Front end application mean

User interface or that part of a software or a website that a user sees on the screen, and acts on to enter commands or to access other parts of the software or website. See also back end application.

Source: ? Business Dictionary