EST File

? Cách mở file .EST? Những phần mềm mở file .EST và sửa file lỗi. Convert N/A EST file sang định dạng khác.

.EST File Extension

   

File name EST File
File Type 1Streets & Trips Map File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (8 Bình chọn)

File .EST là file gì?

EST là GIS Files – 1Streets & Trips Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Bản đồ tập tin được lưu bởi Streets & Trips phần mềm du lịch và bản đồ; bao gồm bản đồ đường phố và địa điểm cũng như xem bản đồ, phong cách, và cài đặt phông chữ; cũng có thể lưu trữ các tuyến đường tùy chỉnh, đối tượng vẽ, đinh ghim (đối với đánh dấu vị trí), và các biểu tượng tùy chỉnh.

What is a EST file?

Map file saved by Streets & Trips travel and mapping software; includes street maps and locations as well as map view, style, and font settings; can also store custom routes, drawing objects, pushpins (for marking locations), and custom symbols.

Cách mở .EST file

Để mở file .EST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft MapPoint
  • CX-Thermo
  • CX-Thermo
  • ITN Converter
  • ACS2000
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .EST

File .EST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.