Doing business as (DBA)

Định nghĩa Doing business as (DBA) là gì?

Doing business as (DBA)Kinh doanh như (DBA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Doing business as (DBA) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mỹ tương đương với ‘giao dịch là’ (T / A), nó chỉ ra rằng các chủ sở hữu của một công ty muốn không phải để kết hợp nó cũng không làm kinh doanh dưới tên riêng của họ, nhưng để hoạt động dưới một cái tên giả. Còn được gọi là tên giả định.

Definition – What does Doing business as (DBA) mean

US equivalent of ‘trading as’ (T/A), it indicates that the owners of a firm want neither to incorporate it nor to do business under their own names, but to operate under a fictitious name. Also called assumed name.

Source: ? Business Dictionary