SYB File

? Cách mở file .SYB? Những phần mềm mở file .SYB và sửa file lỗi. Convert Binary SYB file sang định dạng khác.

.SYB File Extension

   

File name SYB File
File Type Syberia Game Data File
Nhà phát triển Microïds
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .SYB là file gì?

SYB là Game Files – Syberia Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microïds.

định dạng dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Syberia và Syberia II; chứa dữ liệu âm thanh và video tham chiếu trong gameplay; cả Syberia và Syberia II cài đặt một số tập tin SYB, đó là cần thiết để cho các trò chơi để chạy.

What is a SYB file?

Game data format used by Syberia and Syberia II; contains audio and video data referenced during gameplay; both Syberia and Syberia II install several SYB files, which are required in order for the games to run.

Cách mở .SYB file

Để mở file .SYB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYB do người dùng đóng góp.

  • Microïds Syberia II
  • XpoZed’s Unpakke
  • XpoZed’s Unpakke
  • Microïds Syberia

Chuyển đổi file .SYB

File .SYB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.