Relevant range of activity

Định nghĩa Relevant range of activity là gì?

Relevant range of activityPhạm vi liên quan của hoạt động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Relevant range of activity – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hoạt động dựa trên chi phí, các loại hoạt động mà các giả định chi phí hành vi (chi phí cố định, chi phí hỗn hợp, chi phí biến đổi) vẫn có hiệu lực.

Definition – What does Relevant range of activity mean

In activity based costing, the types of activities for which the cost-behavior assumptions (fixed cost, mixed cost, variable cost) remain valid.

Source: ? Business Dictionary