Firefox

Định nghĩa Firefox là gì?

FirefoxFirefox. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Firefox – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trình duyệt Internet được sử dụng để xem các trang web trên World Wide Web. Trình duyệt được phát triển bởi Công ty Cổ phần Mozilla. Trình duyệt là miễn phí để tải về và tìm cách loại bỏ một số an ninh và các vấn đề hoạt động hiện tại trong các trình duyệt internet khác. Firefox đã được giới thiệu ra thị trường vào năm 2004 và trước đây được gọi là Firebird.

Definition – What does Firefox mean

Internet browser used to view web pages on the World Wide Web. The browser was developed by Mozilla Corporation. The browser is free to download and seeks to eliminate some of the security and operational issues present in other internet browsers. Firefox was introduced to the market in 2004 and was previously called Firebird.

Source: ? Business Dictionary