Mathematical logic

Định nghĩa Mathematical logic là gì?

Mathematical logicLogic toán học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mathematical logic – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập hợp các lĩnh vực toán học (ví dụ như Boolean đại số, giải tích ngữ, và tính toán giới từ) được sử dụng trong việc giảm các quy tắc của logic hình thức để các quy tắc của đại số. Mục tiêu chính của nó là để loại bỏ sự mơ hồ gây ra bởi việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Symbolic Logic có nguồn gốc từ các tác phẩm của hai nhà toán học người Đức, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) và Friedrich Ludwig Gottolob Frege (1848-1925). Nhóm nghiên cứu toán học-triết gia Anh của Alfred North Whitehead (1861-1947) và Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) phát triển nó hơn nữa trong cuốn sách năm 1910 của họ ‘Principia Mathematica.’ Cũng gọi là logic mang tính biểu tượng.

Definition – What does Mathematical logic mean

Set of mathematical disciplines (such as Boolean algebra, predicate calculus, and prepositional calculus) employed in reducing the rules of formal logic to the rules of algebra. Its major objective is to eliminate ambiguities caused by the use of natural languages. Symbolic logic has its origins in the works of two German mathematicians, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) and Friedrich Ludwig Gottolob Frege (1848-1925). The UK mathematician-philosopher team of Alfred North Whitehead (1861-1947) and Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) developed it further in their 1910 book ‘Principia Mathematica.’ Also called symbolic logic.

Source: ? Business Dictionary