Self-Closing Tag

Định nghĩa Self-Closing Tag là gì?

Self-Closing TagTự Bế mạc Tag. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Self-Closing Tag – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thẻ tự đóng cửa là một phần tử của HTML mà đã phát triển bằng ngôn ngữ. Thông thường, thẻ làm cho tự đóng sử dụng của một “/” nhân vật để có hiệu quả gần ra một thẻ bắt đầu kèm theo trong dấu mũ ngang.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Câu chuyện của thẻ tự đóng đã làm với những cách mà HTML đã được phát triển trong suốt sử dụng kể từ cuối những năm 1980. Một thẻ HTML thường có một thẻ mở và thẻ đóng. Tuy nhiên, có những yếu tố trong HTML được gọi là khoảng trống yếu tố, chẳng hạn như hình ảnh và liên kết, mà không làm đúng yêu cầu thẻ đóng cửa vì cấu trúc vốn có của họ. Các chuyên gia khẳng định điều đó như hình ảnh và các liên kết không cần và không thể có nội dung – họ chỉ là loại con trỏ đến một yếu tố đó được cài đặt trong trang.

What is the Self-Closing Tag? – Definition

A self-closing tag is an element of HTML code that has evolved in the language. Typically, the self-closing tag makes use of a “/” character in order to effectively close out a beginning tag enclosed in sideways carets.

Understanding the Self-Closing Tag

The story of the self-closing tag has to do with the ways that HTML has been evolved throughout its use since the late 1980s. A conventional HTML tag had an opening tag and a closing tag. However, there are elements in HTML called void elements, such as images and links, that do not strictly require closing tags because of their inherent structure. Experts claim that things like images and links do not need and cannot have content – they are just kind of pointers to an element that is installed in the page.

Thuật ngữ liên quan

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)
  • HTML5
  • HTML Tag
  • Attribute
  • World Wide Web Consortium (W3C)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm