Downward stretching

Định nghĩa Downward stretching là gì?

Downward stretchingGiảm kéo dài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Downward stretching – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự ra đời của một sản phẩm mới vào một dòng đã thành lập các sản phẩm trong đó sản phẩm mới được giới thiệu đến trong lúc một mức giá thấp hơn. Giảm kéo dài là một nỗ lực để sử dụng một thương hiệu đã được thiết lập để bán nhiều hơn một sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự.

Definition – What does Downward stretching mean

The introduction of a new product into an already established line of products whereby the newly introduced product comes in at a lower price point. Downward stretching is an attempt to use an already established brand to sell more of a similar product or service.

Source: ? Business Dictionary