Electronic Communication Network (ECN)

Định nghĩa Electronic Communication Network (ECN) là gì?

Electronic Communication Network (ECN)Mạng truyền thông điện tử (ECN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Electronic Communication Network (ECN) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất kỳ một trong những hệ thống khớp lệnh trên máy tính cung cấp các nhà đầu tư với truy cập trực tiếp đến thị trường, bỏ qua các trung gian (môi giới) cho đặt hàng. Với truy cập ECN, các nhà đầu tư có thể nhìn thấy dấu ngoặc kép cho giá thầu tốt nhất và yêu cầu tốt nhất và nhập lệnh trực tiếp vào hệ thống. Kết quả là, các ECN thể tăng tốc độ nhập lệnh và quá trình thực hiện cũng như làm cho nó có thể cho các nhà đầu tư tham gia vào giờ giao dịch mở rộng. Mỗi công ty môi giới được tự do quyết định ECN nó chọn để đưa vào hệ thống dòng chảy trật tự của nó và bao nhiêu quyền truy cập vào các ECN nó sẽ cung cấp cho khách hàng của mình.

Definition – What does Electronic Communication Network (ECN) mean

Any one of several computer-based order matching systems that provides investors with direct access to the market, bypassing the middleman (broker) for order placement. With ECN access, investors can see quotes for the best bid and best ask and enter orders directly into the system. As a result, the ECN can speed up the order entry and execution process as well as making it possible for investors to participate in extended trading hours. Each brokerage firm is free to decide which ECN it chooses to include in its order flow system and how much access to the ECN it will provide to its customers.

Source: ? Business Dictionary