Enterprise Information Management (EIM)

Định nghĩa Enterprise Information Management (EIM) là gì?

Enterprise Information Management (EIM)Quản lý thông tin doanh nghiệp (EIM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Information Management (EIM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý thông tin doanh nghiệp (EIM) là một thuật ngữ được sử dụng hơi rộng rãi trong lĩnh vực CNTT để đề cập đến phương pháp và chiến lược sử dụng dữ liệu hiện tốt. Một dự án EIM hoặc nguồn lấy thông tin về kinh doanh và sử dụng nó một cách hiệu quả đối với bất kỳ mục tiêu nhất định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong quản lý thông tin doanh nghiệp, các chuyên gia xem dữ liệu như một tài sản kinh doanh quan trọng. Những thông tin này có thể bao gồm dữ liệu rất có cấu trúc hoặc thông tin hơn lỏng lẻo tổng hợp. Một số tiếp tục xác định quản lý thông tin doanh nghiệp theo cách kết hợp hoặc đưa thông tin tình báo kinh doanh với nhau và các khía cạnh khác của quản lý dữ liệu, nơi một quá trình phổ rộng tối ưu hóa như thế nào một doanh nghiệp hoạt động trên những gì nó “biết” dựa trên các dữ liệu theo ý của mình. Nói chung, bất kỳ quá trình mà distills kiến ​​thức này từ dữ liệu có thể được xem như quản lý thông tin doanh nghiệp có hiệu quả.

What is the Enterprise Information Management (EIM)? – Definition

Enterprise information management (EIM) is a term that is used somewhat broadly in IT to refer to methods and strategies that use existing data well. An EIM project or resource takes information about the business and uses it effectively toward any given objective.

Understanding the Enterprise Information Management (EIM)

In enterprise information management, professionals see data as an important business asset. This data can consist of very structured data or more loosely aggregated information. Some further define enterprise information management as combining or bringing together business intelligence and other aspects of data management, where a broad spectrum process optimizes how a business acts on what it “knows” based on the data at its disposal. In general, any process that distills this knowledge from data could be seen as effective enterprise information management.

Thuật ngữ liên quan

  • Business Intelligence (BI)
  • Decision Support System (DSS)
  • Customer Relationship Management (CRM) Dashboard (CRM Dashboard)
  • Security Architecture
  • Database (DB)
  • Enterprise Information Archiving (EIA)
  • Enterprise IT Management (EITM)
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm