Strike ballot

Định nghĩa Strike ballot là gì?

Strike ballotLá phiếu đình công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Strike ballot – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bỏ phiếu kín được tiến hành giữa các thành viên của một liên minh để xác định xem có nên tiếp tục đình công, và theo đa số rõ ràng quyết định. Trong hầu hết các khu vực pháp lý, (1) cả ý định tiến hành bỏ phiếu đình công và cuộc đình công tự nó phải được thông báo cho người sử dụng lao ít nhất bảy ngày trước khi tiến hành một trong hai, và (2) lá phiếu đình công phải chịu sự kiểm tra độc lập ở đâu số lao động vượt quá một con số nhất định (thường 50). Xem thêm tấn công bỏ phiếu.

Definition – What does Strike ballot mean

Secret ballot conducted among the members of a union to determine whether to go on a strike, and decided by a clear majority. In most jurisdictions, (1) both the intention to proceed with the strike ballot and the strike itself must be communicated to the employer at least seven days before proceeding with the either, and (2) the strike ballot must be subject to independent verification where the number of employees exceeds a certain figure (commonly 50). See also strike vote.

Source: ? Business Dictionary