Backplane

Định nghĩa Backplane là gì?

BackplaneBackplane. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Backplane – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Backplane? – Definition

Understanding the Backplane

Thuật ngữ liên quan

  • Daughterboard
  • Blue Box
  • Master/Slave
  • Static Shielding Bag
  • Central Processing Unit Benchmark (CPU Benchmark)
  • Memory
  • Undervolting
  • Digital Video Broadcasting – Cable (DVB-C)
  • System Bus
  • La Fonera

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm