Enterprise Mobility Management (EMM)

Định nghĩa Enterprise Mobility Management (EMM) là gì?

Enterprise Mobility Management (EMM)Quản lý di động doanh nghiệp (EMM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Mobility Management (EMM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Enterprise Mobility Management (EMM)? – Definition

Understanding the Enterprise Mobility Management (EMM)

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Application (Mobile App)
  • Consumerization of IT
  • Mobile Computing Device (MCD)
  • Smartphone
  • Tablet PC
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm